Zum Haupt-Inhalt

INFORMACJA

dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Trei Real Estate Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183150, o kapitale zakładowym 173 748 500,00 PLN, REGON: 356782455, NIP: 1070010300 (dalej „Administrator”).
Z Administratorem można kontaktować się pocztą na podany powyżej adres siedziby, jak również mailowo na adres odo@treirealestate.com
 

2. Dane osobowe zawarte w korespondencji będą przetwarzane w celu:

(a) prowadzenia korespondencji, w tym udzielenia odpowiedzi na wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest utrzymywanie kontaktu osobom zainteresowanym naszą działalnością, terminowe prowadzenie wszelkiej komunikacji w związku z prowadzoną działalnością, dbanie o jakość współpracy z klientami i kontrahentami oraz innymi zainteresowanymi stronami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

(b) zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba fizyczna działająca we własnym imieniu, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania w/w czynności oraz do podjęcia na Pana/Pani żądanie działań przed jej zawarciem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

(c) zawarcia i wykonania umowy w odniesieniu do strony innej niż osoba fizyczna z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest kontaktowanie się za pośrednictwem osób wskazanych do kontaktu/reprezentowania/wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

(d) wykonania przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa mających zastosowanie do jego działalności w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz wynikających z innych przepisów regulujących działalność administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

(e) archiwizacji dokumentacji i komunikatów, w tym korespondencji wytworzonych przez Administratora w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z uwagi na jego prawnie uzasadniony interes, jakim jest niezbędność udokumentowania dowodów prowadzonej działalności m.in. zgodnie obowiązującymi przepisami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

3. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od osoby lub zostały przekazane przez pracodawcę/zleceniodawcę/mocodawcę, w związku z zawarciem umowy. W niektórych sytuacjach dochodzi do pozyskania danych reprezentanta ze źródeł publicznych (rejestry publiczne, strona internetowa, itp.). Zakres otrzymanych danych: imię i nazwisko, stanowisko lub funkcja, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, dane kontaktowe firmy.

4. Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe w szczególności następującym odbiorcom: podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi wsparcia IT, w tym obsługę i serwisowanie systemów informatycznych, hosting danych i usługi chmurowe, naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, oraz innym odbiorcom danych np. operatorom pocztowym i kurierom, kancelariom prawnym, audytorom, bankom i ubezpieczycielom, spółkom z grupy TREI oraz kontrahentom i inwestorom, co wynika z prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest organizacja i prowadzenie bieżącej działalności biznesowej.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Dane osobowe będą przetwarzane w/ w celu kontaktowym do czasu załatwienia sprawy lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w zależności która z tych sytuacji nastąpi pierwsza. Administrator będzie przechowywał dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy przez czas niezbędny do jej wykonania, a po jej wykonaniu przez okres wymagany przez przepisy prawa, w tym rachunkowe i podatkowe, jednak nie krócej niż 5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy lub rachunkowy.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności.

8. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (jeśli to jest cele przetwarzania). Podanie danych osobowych w celu prowadzenia korespondencji jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia kontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej

10. Pani/Pana dane nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.